SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Články

Levne web webové stránky

Levně web

Levně web - Žádné testy kompatibility.

Praxe většiny firem je taková, že programátor stránku vylepšuje tak dlouho, dokud dostanou připomínky od klienta. Web funguje perfektně pouze pod prohlížečem a nastavením klienta. Nikdo se nikdy netrápí tím, jak to vypadá jinde. A vaši zákazníci se vás nebudou ptát na důvod, půjdou ke konkurenci.

Majitelé webových stránek často léta ani netuší, že polovině jejich zákazníků se navigační menu vůbec nezobrazuje.

Jaký prohlížeč používáte? Jaké zařízení používáte? Víte, každý to dělá po svém. Absence finálního testování ověření zobrazení napříč prohlížeči a zařízeními je jednou z největších katastrof pro weby malých firem.

Levně webové stránky

Více o tom, viz dokaz: levně webové stránky

Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán -
06ikona Slovník geodetických pojmů
A
Aktualizace map
činnost obvykle vykonávaná autorizovaným geodetem při vypracování mapy pro účely návrhu. Spočívá v uvedení obsahu základní mapy umístěné v Krajském/Městském středisku geodetické a kartografické dokumentace do souladu se situací v terénu. Aktualizace mapy se provádí mimo jiné přímým terénním měřením.
B
Odborný svědek
„Je to osoba s bohatými odbornými zkušenostmi a uznávaná jako znalec v oboru své činnosti, jmenovaná v soudním řízení za účelem předkládání znaleckých posudků k okolnostem důležitým pro výsledek soudního sporu, jejichž objasnění vyžaduje odborné znalosti. " (zdroj - Wikipedie)
Budova
v souladu s platnými právními předpisy je vlastník a trvalý uživatel pozemku povinen informovat Poviat Starosta o všech změnách souvisejících s katastrem nemovitostí, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Jednou z prvních změn, o kterých by měl vlastník Poviat Starosta informovat, je zahájení výstavby. Po přijetí zakázky geodet oznámí měřenou rozestavěnou stavbu v katastru nemovitostí a staveb.
V
souladu s platnými předpisy tedy označujeme rozestavěnou stavbu od okamžiku zalití základů až po zapsání hotové stavby do katastru nemovitostí.
Rodinný bytový dům

je samostatně stojící, dvojdomek, řadový nebo skupinový dům, sloužící k uspokojování bytové potřeby, tvořící stavebně samostatný celek, ve kterém lze oddělit nejvýše dva bytové prostory nebo jeden bytový prostor a nebytový prostor o celkové výměře přesahující 30 % celkové plochy budovy.
Budova je ve výstavbě
je stavební konstrukce trvale spojená se zemí, oddělená od prostoru stavebními příčkami, se základy a střechou.
Stavby dělíme podle účelu na:

    obytné budovy
    průmyslové budovy
    dopravní a komunikační stavby
    obchodní a servisní budovy
    kancelářské budovy
    nemocniční budovy a další zdravotnická zařízení
    budovy vzdělávání, vědy a kultury a sportu
    výrobní, servisní a hospodářské budovy pro zemědělství
    ostatní nebytové budovy

D
Rozhodnutí o podmínkách rozvoje a územního rozvoje

jde o rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky pro rozvoj pozemku v situaci, kdy v daném území není platný místní plán územního rozvoje.
Aby mohlo být vydáno Rozhodnutí o podmínkách rozvoje, musí být splněny následující podmínky:

    Minimálně jeden sousední pozemek ze stejné veřejné komunikace je zastavěn tak, aby bylo možné definovat požadavky na novostavby (tzv. princip dobrého souseda). Tento požadavek se nevztahuje na hospodářské budovy, pokud plocha zemědělského podniku přesahuje průměrnou plochu takového hospodářství v dané obci.
    Areál má přístup k veřejné komunikaci.
    Je nebo je projektována síť inženýrských sítí dostatečná pro plánovanou investici.
    Území nevyžaduje povolení změny využití zemědělské a lesní půdy na nezemědělskou a nelesní půdu.
    Rozhodnutí se řídí zvláštními předpisy.

V situaci, kdy v daném území není schválený ÚP, se rozhodnutí o předběžném návrhu rozdělení nemovitosti vydává na základě Rozhodnutí o rozvoji a podmínkách rozvoje území nebo na základě zvláštních ustanovení.
Rozhodnutí o podmínkách rozvoje a územního rozvoje stanoví:

    Průběh stavební čáry
    Velikost stavební plochy
    Šířka čela pozemku a šířka čela budovy
    Výška budovy
    Geometrie střechy

Digitalizace

je proces převodu analogové mapy do digitální podoby pomocí digitizéru nebo skeneru.
Dokumentace po dokončení

dokumentace dokončená investorem, předložená po dokončení stavby stavebnímu dozoru za účelem převzetí investice a vydání kolaudačního souhlasu.
Tato dokumentace obsahuje:

    původní stavební deník
    kopii pravomocného rozhodnutí - Stavební povolení
    kopii výkresů, které jsou součástí schváleného projektu stavby, na kterých jsou vyznačeny všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace investice
    mapa z geodetického soupisu skutečného stavu (mapa skutečného stavu)
    vyjádření stavbyvedoucího
    zprávy o přijetí připojení od průmyslových institucí (Zakład Energetyczny, Gazownia, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne atd.)
    protokoly o vnitřním uvedení instalací do provozu provedené osobami s příslušnými oprávněními
    revizní zpráva komínového průduchu
    průkaz energetické náročnosti budovy

Veřejná cesta

je to cesta, kterou může používat každý k zamýšlenému účelu.

    Kategorie veřejných komunikací:
        státní silnice
        provinční silnice
        okresní silnice
        obecní silnice
    Třídy veřejných komunikací:
        Dálnice
        Expresní silnice
        Vysokorychlostní provoz hlavních silnic
        Hlavní silnice
        Kolektivní způsoby
        Místní komunikace
        Přístupové cesty

Jednou z podmínek přípustnosti dělení nemovitostí je zpřístupnění nově přidělených pozemků na veřejnou komunikaci. Ne každá kategorie komunikací však tento přístup poskytuje, přestože se pozemek může nacházet v bezprostřední blízkosti veřejné komunikace. „... za přístup na veřejnou komunikaci se považuje i oddělení vnitřní komunikace spolu se zřízením příslušných věcných břemen k odděleným pozemkům na této komunikaci, popřípadě zřízení jiných věcných břemen k těmto pozemkům, pokud není možné oddělit vnitřní komunikaci od nemovitosti, na kterou se rozdělení vztahuje. Věcná břemena na vnitřní komunikaci se nezřizují v případě prodeje samostatných pozemků spolu s prodejem podílu na právu k pozemku tvořícímu vnitřní komunikaci. (podle zákona o správě nemovitostí).
srubová stavba

je oficiální dokument, A4 ve formě brožury, sloužící k dokumentaci postupu prací a událostí, které se na staveništi udály. Je součástí dokumentace předkládané stavebnímu dozoru za účelem přijetí investice.
E.
Katastr nemovitostí a pozemků

je veřejný rejstřík, který shromažďuje informace o pozemcích, budovách, prostorách a nepřímo také o jejich vlastnících a formě vlastnictví. Hlavním zdrojem informací o právech k nemovitostem jsou katastry nemovitostí vedené katastrem nemovitostí a hypoték.
H.
Humus

je to vrchní, úrodná vrstva zeminy mechanicky odstraněná z oblasti, kde má být budova postavena. Jeho hloubka závisí na třídě a vlastnostech půdy. Přebytečná zemina nahromaděná na konci staveniště se využívá jako základ pro budoucí vegetaci.
A
Informace geodeta o souladu umístění stavebního objektu

prohlášení autorizovaného geodeta o tom, zda byla investice realizována v souladu s projektem stavby nebo zda byly v průběhu výstavby provedeny změny ve vztahu k projektu stavby schválenému konečným stavebním povolením.
J.
Místní vládní jednotky

v souladu s článkem 163 Ústavy Polské republiky „Místní samospráva plní veřejné úkoly, které nejsou Ústavou nebo stanovami vyhrazeny orgánům jiných orgánů veřejné moci“. Od roku 1999 je v Polsku v platnosti rozdělení místní správy na úrovně správy:

    obecní samospráva
    okresní samospráva
    provinční vláda

Zájmy a úkoly státní správy, které nemají celostátní význam, jsou realizovány na místní úrovni - obce, okresu a vojvodství.

Oprava skla

Oprava skla

Oprava skla - Sklo poskytuje interiéru lehkost, průhlednost a neomezený přístup denního světla, navíc je odolné, funkční a bezpečné. Stejně jako mnoho jiných materiálů se však i sklo může časem poškodit, mohou se na něm objevit nevzhledné škrábance, praskliny, odštípnutí, skvrny nebo popáleniny. Poškození skla je často důsledkem nesprávného mytí a nedostatečné údržby, ale také neustálého mechanického zasahování, tedy náhodné škrábance, škrábance, oděrky, prach, mikroskopické hrudky písku, údery tupými nástroji.

Pokud skleněná konstrukce již není tak účinná, jak byla na začátku, není výměna nutná. Ekonomičtějším řešením bude bezesporu využití služeb odborné firmy specializující se na leštění skla, restaurování a odstraňování škrábanců na různých typech tabulí a skleněných ploch.

Stěhování levně Praha

Stěhování levně Praha

Stěhování levně Praha - Karton na knihy

Náš karton plný knih váží 28-30 kg, je to optimální nosná hmotnost pro zaměstnance i zákazníka, který bude zabalené kartony rozbalovat. Pro balení kartonů je nutné použít lepicí pásku. Kartony by měly být přilepeny na spodní a horní straně kartonu. Je také užitečné podepsat krabice, aby šly do správné místnosti. Díky tomu se zbavíme chaosu při stěhování.

Vyklizení Praha

Nejneže stěhujeme, ale vyklzíme, více o tom viz link: vyklizeni praha

 

 

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Abstraktní

Článek uvádí materiálové charakteristiky vzorových provětrávaných fasád z hlediska splnění požadavků standardu nízkoenergetických budov. Jsou uvedeny platné požadavky na izolaci. Byly uvedeny způsoby výpočtu tepelných ztrát větranými příčkami.
Provětrávaná fasáda jako pokročilé řešení fasády pro nízkoenergetické domy

Článek uvádí charakteristiky materiálů vzorových provětrávaných fasád z hlediska splnění nízkoenergetického standardu budov. Jsou uvedeny platné požadavky na izolační vlastnosti. Jsou zde diskutovány metody výpočtu tepelných ztrát větraným pláštěm budovy.

Maximální hodnoty součinitele prostupu tepla stěnou jsou shrnuty v TAB. 1 . Proto je potřeba provést rozbory a posouzení navržených materiálových řešení vnějších příček s přihlédnutím k provětrávaným fasádám.